روابط عمومی

روابط عمومی و ارتباطات

اخبار گروه:

گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران جهت انعکاس فعالیت‌ شرکت های زیر مجموعه خود در حوزه های بورسی و غیر بورسی،
ارتباط صمیمانه و تنگاتنگی با رسانه‌ها دارد. اخبار تمامی واحدهای این مجموعه در طیف مختلفی از رسانه های معتبر داخلی و خارجی پوشش داده می شود.

مسئولیت اجتماعی (CSR):

گروه با‌ توجه به دغدغه نقش‌آفرینی در زمینه مسئولیت اجتماعی، در حوزه های مختلفی فعالیت دارد که از مهمترین آنها مواردی به شرح پیوست می باشد.

 • موسسه آموزش عالی آتیه ایرانیان:

  گروه با چشم‌انداز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان از فعالیت‌های موسسه آموزش عالی آتیه ایرانیان حمایت می نماید. این موسسه ماموریت آموزش مدیران و کارآفرینان ایرانی با هدف بهبود رهبری کسب و کار و مدیریت در اقتصاد ایران را دارد.
  ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ آتیه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪای ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

 • کمک‌های مردمی:

  گروه در راستای اهداف مسئولیت اجتماعی خود و کمک به افراد آسیب‌ دیده هر سال کمک‌های نقدی و تجهیزاتی برای این قشر در نظر می‌گیرد. به طور مثال در زلزله ورزقان که در ۱۳۹۱ رخ داد، تعداد ۱۰ عدد کانکس خریداری شد و به مناطق آسیب‌دیده ارسال گردید.

 • کمک به قشر معلول:

  جناب آقای روزبه پیروز مدیر‌عامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان عضو هیات امنا در خیریه رعد حضور فعالیت دارند و از این‌رو در گروه برنامه‌های مختلفی برای قشر توانیاب جامعه در نظر دارد. تاکید ویژه گروه بر توانمند‌سازی معلولین است و از طرح‌های کارآفرینانه معلولین که سبب خود اشتغالی این عزیزان می شود، حمایت می نماید. لازم به ذکر است هم‌اکنون تعدادی از افراد دارای معلولیت جسمی در گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران مشغول به فعالیت هستند.