تصمیمات مجمع

تصمیمات مجامع

گزارش‌های پیوست، شامل شرح تصمیمات علیه مجامع صاحبان سهام می‌باشد و اطلاعات مهمی ازجمله آخرین سود سالانه شرکت و میزان سود تقسیمی را مشخص می‌نماید.

دریافت آخرین گزارش ها