تصاویر مجمع

تصاویر مجمع گروه توسعه صنعتی ایران، يكشنبه ١٤بهمن ١٣٩٧