استراتژی و برنامه‌ها

استراتژی و برنامه ها

اهم برنامه‌های گروه در کوتاه ‌مدت شامل تسویه اقساط خرید شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) و سرمایه‌گذاری سبحان (وسبحان) خواهد بود. این مهم البته، با مدیریت و بهبود مستمر عملکرد شرکت¬های سرمایه‌پذیر میسر خواهد گردید. علاوه بر این،‌ اعمال افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال و فراهم نمودن مقدمات ورود این شرکت به بازار فرابورس ایران در کنار انجام سرمایه¬گذاری¬ های با پتانسیل رشد و سودآوری در حوزه تکنولوژی و اینترنت ازجمله رئوس برنامه¬های مهم شرکت در سال مالی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ می باشند.