گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره

گزارش فعالیت های هیئت مدیره

گزارش‌های پیوست، به‌عنوان گزارش سالانه هیئت‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه‌شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضعیت عمومی شرکت و عملکرد هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

دریافت آخرین گزارش ها