گزارش تفسیری

گزارش تفسیری

گزارش تفسیری مدیریت به‌‌عنوان یکی از گزارش‌های هیئت‌مدیره، مکمل صورت‌های مالی شرکت بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد شرکت و جریان نقدینگی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردها به منظور دستیابی به آن اهداف منتشر می‌نماید. این گزارش،‌ جایگزینی برای افشای اطلاعات بااهمیت طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌‌‌‌‌‌‌ شده نزد سازمان نمی‌باشد.

دریافت آخرین گزارش ها