سوالات متداول سهامداران

سوالات عمومی سهامداران شرکت های گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط جدید واحد سهام و مجامع گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، واحد سهام، مجامع و منابع انسانی اقدام به جمع آوری سوالات متداول پرسیده شده از سوی سهامداران کرده اند تا بتوان پاسخ های استاندارد و مناسبی را به سوالات سهامداران ارائه نمود. سوالات به شرح ذیل می باشد:


شرکت سراوا در گزارش فعالیت هیات مدیره توسعه صنعتی قابل رویتمی باشد که رقمی بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان در سال مال گذشته بوده است.

مجموع بدهی های شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ۴۱۵ میلیارد تومان می باشد که ازین مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی های هزینه زا می باشد.

بله برنامه در سال آینده دنبال خواهد شد.

15%

استراتژی مجموعه توسعه صنعتی حفظ کرسی های هیات مدیره در گروه  میباشد و مازاد سهام را در بازار واگذار خواهد کرد.  حفظ دو سیت هیات مدیره و نگهداری شرکت می باشد.

سهام شرکت در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰% بازدهی داشته که این بازدهی در مقایسه با شاخص بورس و سایر شرکتها ی سرمایه گذاری جزء بهترین  بازدهی ها بوده . بطور کلی عملکرد سهام شرکت تابعی از عملکرد  بازار سهام می باشد.

قیمت توسط بازار تعیین میشود و شرکت دخالتی در تعیین قیمت شرکت ندارد.

با توجه به خرید شرکت های زیر مجموعه ودر جهت متمرکز کردن کارکنان شرکتهای سرمایه گذاری خریداری شده و افزایش بهره وری  کارکنان در یک دفتر تجمیع شده اند.

استیجاری

آدرس شرکت در سایت کدال که مرجع اطلاع رسانی به سهامداران است افشاء گردیده است.

بیشتر در شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار که جزئیات این شرکت های سرمایه پذیر در سایت کدال قابل مشاهده است.همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به آخرین گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت مراجعه کنید.

طبق روال مشکلی در بازگشایی نماد شرکت پس از برگزاری مجامع نبوده است.

شرکت تابع قوانین بورس اوراق بهادار میباشد واین موارد از مفاد این قوانین میباشد.

در سال مالی ۳۱/۰۶/۹۷ بیشترین سود تاریخ توسعه صنعتی محقق شده که طبق برنامه در قالب سود تقسیمی مجمع و افزایش سرمایه از محل انباشته به سهامداران تعلق گرفته است.

نحوه دریافت در سایت کدال اطلاع رسانی میشود و از طریق امور سهام شرکت قابل پیگری است.

شرکت تابع قوانین بورس اوراق بهادار میباشد واین موارد از مفاد این قوانین میباشد.

نحوه دریافت در سایت کدال اطلاع رسانی میشود و از طریق امور سهام شرکت

به امور سهام شرکت مراجعه شود.

از طریق آنلاین و مراجعه به کارگزاری های اوراق بهادار

با مراجعه با سایت بورس میتوان قیمت را در لحظه دید.لینک مزبور عبارت است از :    tse.ir

بله با وکالتنامه مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار می توان اقدام کرد.

  • انتقال سهام متوفی به وراث
  • برای انتقال سهام به بازماندگان شخص متوفی نماينده ورثه می تواند با مراجعه به دفاتر پيشخوان ( ليست دفاتر پيشخوان دولت ) دولت نسبت به اين موضوع اقدام نمایند.

مدارک لازم:

۱- شناسنامه مرحوم و ورثه ( در صورت ارائه کپی برابر اصل شناسنامه در موارد لازم ، کپی صفحه توضیحات و برای مادر صفحه دوم شناسنامه نیز الزامي است. )
۲- کارت ملی مرحوم و ورثه
۳- گواهی حصروراثت
۴- مفاصا حساب دارایی
۵- گواهی فوت
۶- برگه سهام

اگر ورثه مایل باشند تمام سهام مرحوم تنها به یکی از ورثه منتقل شود می توانند همگی به یکی از ایشان وکالتنامه محضری در خصوص انتقال سهام و دریافت سود داده و وکالتنامه را نیز به عنوان مدرک به شرکت ارائه نمایند.

طبق قانون تا چهارماه پس از اتمام اتمام سال مالی شرکت برگزار خواهد شد.

مطابق با اساسنامه تمرکز روی انواع سرمایه گذاریها میباشد.