ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت توسعه صنعتی ایران

با توجه به تغییر نوع فعالیت شرکت توسعه صنعتی به هلدینگ مالی، ساختار جدید سازمانی شرکت به شرح پیوست می­ باشد: